Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Sijperda Verhuur BV
Pieter Zeemanstraat 4
8606 JR Sneek
Nederland

Telefoon: 0515 - 426020
E-mailadres: info@sijperdaverhuur.nl
Website: www.sijperdaverhuur.nl

Zonder toestemming van Sijperda Verhuur is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, code en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de bovenstaand webadres op enigerlei wijze te verspreiden.

Sijperda Verhuur spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Sijperda Verhuur behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardtSijperda Verhuur geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Sijperda Verhuur geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Sijperda Verhuur garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Sijperda Verhuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@sijperdaverhuur.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan deze website de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Deze website maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Sijperda Verhuur BV zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten worden vrijgegeven, na een positieve screening van onze administratie. Bij geen positieve screening kan er besloten worden dat er niet verhuurd wordt of dat er een borg, door verhuurder te bepalen, vooraf betaald dient te worden.

Bescherming persoonsgegevens

Door Opdrachtgever aan Sijperda Verhuur verstrekte persoonsgegevens zullen door Sijperda Verhuur niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Sijperda Verhuur op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Sijperda Verhuur, zal Sijperda Verhuur de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Indien Sijperda Verhuur op grond van de overeenkomst of de wet gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijke overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Sijperda Verhuur staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging gebonden kosten niet onredelijk is.

Opdrachtgever vrijwaart Sijperda Verhuur voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever, op grond van de Wet, anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Sijperda Verhuur toerekenbaar zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Sijperda Verhuur voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens in de gevallen dat Sijperda Verhuur op grond van de wet niet als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens kan worden aangemerkt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete het gevolg is van opzet en/of ernstig verwijtbaar handelen bij Sijperda Verhuur. Opdrachtgever zal geen regresrecht uitoefenen op Sijperda Verhuur voor aan haar door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boetes op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Sijperda Verhuur sprake is van opzet en/of ernstig verwijtbaar handelen.